Ara:

Miras hukuku, kişinin gaipliği veya ölümü halinde malvarlığının Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde kimlere ve nasıl kazandırılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Miras bırakana muris, miras bıraktığı malvarlığına tereke, terekenin intikal ettiği kişiye de mirasçı denir. Murisin ölümü ya da gaipliği durumunda, malvarlığı üzerinde ayrıca bir tasarruf mevcut değilse hak sahibi olan kişiler yasal mirasçılardır. Ancak murisin ölümünden önce malvarlığı üzerinde ölüme bağlı bir tasarrufta bulunma imkanı da vardır. Bu halde, yasal mirasçılarla birlikte muris tarafından atanmış mirasçılar da tereke üzerinde hak sahibi olurlar ki genellikle muris yasal mirasçılarının miras paylarını önemli ölçüde azaltmak veya onları tamamen tereke dışı bırakmak için bu yolu tercih etmektedir.

Yasal miras paylaşımı, miras bırakanın bir vasiyetname bırakıp bırakmamasına göre değişiklik göstermektedir.  Ölümünden önce yasal koşullara uygun bir vasiyetname düzenleyen murisin malvarlığı, saklı paylı yasal mirasçıların paylarına riayet edilmek kaydıyla vasiyetnamesinde belirttiği şekilde paylaştırılabilir. Saklı pay, bir kısım mirasçıların miras üzerindeki hakkını korumak için Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiştir. Miras bırakan, malvarlığı üzerinde saklı paylara dokunmamak kaydıyla dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Ancak saklı paya denk gelen kadarını başkasına devretmek üzere tasarrufta bulunamaz. Bulunması halinde ise saklı paylı mirasçıların kanunen hakları olan saklı payı elde etmek için dava açma hakkı bulunmaktadır.

Acar&Gencel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • Vasiyetname düzenlenmesi,
 • Miras sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Mirasçılık belgesi çıkarılması için davalar,
 • Yasal mirasçıların hak ve alacaklara ilişkin davalar,
 • Miras bırakanın saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal ettiği durumlarda tenkis davaları,
 • Terekenin tespiti davaları,
 • Miras bırakanın, yasal koşulların varlığı halinde saklı paylı mirasçılarını mirasçılıktan çıkarabilmesine ilişkin ölüme bağlı tasarrufta bulunabilmesine ilişkin hukuki destek verilmesi,
 • Murisin yasal mirasçılarını mirastan mahrum bırakmak amacıyla gerçeğe aykırı olarak muvazaalı şekilde yaptığı devir işlemlerinin iptali için muris muvazaası davaları,
 • Mirasın reddine ilişkin davalar,
 • Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davalar,
 • Miras paylaşımı için ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Miras payına ilişkin denkleştirme davaları,
 • Miras hukukundan doğan her türden dava ve işlemler.