Ara:

Vergi Hukuku, yasaların çizdiği sınırlar içinde, gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin devlete karşı olan vergi ödevini ve karşılıklı hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir hukuk disiplinidir. “Vergi Hukuku” terimi geniş kapsamıyla, devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği tüm kamu gelirlerini içermektedir. Bu haliyle Vergi Hukuku, vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kurallarının bütünüdür.  İdarenin vergilendirme işlemlerindeki tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin şeklini ve şartlarını belirlemekle birlikte, idarenin bu şekil ve şartların dışına çıkması halinde ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarını da içermektedir.

Vergi, gerçek ve tüzel kişiler için Anayasal bir ödevken; vergi ilişkisinin alacaklısı sıfatıyla harekete geçen devlet açısından ise bir hak, bir zorunluluk ya da bir yetkidir. Vergi Hukukunun temelini oluşturan “Yasasız vergi olmaz” ilkesi gereği, her vergilendirme bir yasaya dayanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73. Maddesi ile de herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere mali güçlerine göre vergi ödemekle yükümlü olduğu ve verginin ancak kanunla konulup değiştirilebileceği veya kaldırılabileceği düzenlenmiştir.

Vatandaşlık görevlerinden biri olan vergi ödeme yükümlülüğünde yaşanan usulsüzlükler, Vergi Usul Kanununda ağırlaştırılmış yaptırımları gerekli kılmaktadır. Öyle ki bireylerin hürriyetini bağlayıcı nitelikle ağır yaptırımlar söz konusu olabilmektedir.

Vergi Hukuku konusunda müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

  • Gerçek ve tüzel kişilerin vergiye ilişkin ihtilaflarının çözümü,
  • İdari makamlardan özelge ve görüş alınması,
  • Resen yapılan tahakkuk ve kesilen usulsüzlük cezalarının iptali için dava açılması,
  • Vergi daireleri nezdinde, vergi yapılandırma süreçleri için başvuru yapılması ve takibi,
  • Gelir idareleri ve vergi daireleri tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük cezalarına ilişkin yol gösterme, temsil etme, ortaya çıkan vergi hukuku cezalarının uzlaşmayla çözülmesinin sağlanması,
  • Hürriyeti bağlayıcı cezalar doğuran vergi suçları bakımından ceza mahkemelerinde sanık müdafiiliği.